Spring naar de inhoud

Innovation Readiness Level

Laat jouw innovatieprojecten
groeien dankzij de IRL-matrix!

IRL, wat is dat?

De Innovation Readiness Level (IRL)-matrix is een tool waarmee het ontwikkelingsniveau van een innovatieproject bepaald kan worden volgens twee assen: ontwikkeling van het product/de dienst (DRL: Development Readiness Level) en ontwikkeling richting de doelgroep of markt (CRL: Customer Readiness Level). Deze matrix biedt de mogelijkheid om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen waarbij je kan inschatten welke maturiteit een innovatieproject heeft, maar ook om gezamenlijke actieplannen te bepalen.

Gebruik deze matrix om:

  • de maturiteit van uw innovatieproject visueel weer te geven en te bepalen welke acties gerealiseerd moeten wordenzodat het project in een later stadium gevaloriseerd kan worden;
  • de communicatie en samenwerking tussen de verschillende innovatiepartners te verbeteren;
  • Projectmanagers (ondernemer, onderzoeker, consortium, …) te begeleiden.

IRL, hoe werkt de tool?

Maak gratis jouw account aan in de applicatie en creëer vervolgens jouw project. De analyse van jouw project gebeurt vooral op basis van de verschillende “bouwstenen”. Je bepaalt de maturiteit van je bouwsteen aan de hand van twee in te vullen checklists (DRL, CRL).

Het begrip “bouwsteen” is voor de analyse belangrijk: Een bouwsteen is een onderdeel van het innovatieproject, dat individueel van de andere onderdelen van het project ontwikkeld of geoptimaliseerd wordt.

Door een bouwsteen individueel te analyseren kunnen eventueel andere toepassingsmogelijkheden gemakkelijker geïdentificeerd worden. Met andere woorden bij de analyse van de bouwsteen concentreert je zich eerder op het puzzelstuk dan op de gehele puzzel.

Je kunt daarnaast ook partners uitnodigen om deel te nemen aan de analyse en beoordeling van de verschillende bouwstenen van een project, je kunt de evolutie van de maturiteit van je ontwikkeling visueel weergeven, resultaten exporteren en nieuwe project lanceren!


Actoren voor projectbegeleiding uit de grensoverschrijdende regio

Interreg, dat in 1990 werd ingevoerd als financieringsinstrument, steunt al meer dan dertig jaar grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s tussen regio’s, lokale overheden en burgers. Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen en Wallonië in België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk.

Voor de vijfde generatie van het programma (2014-2020, met projecten die tot eind 2022 verlengd werden) werd een budget vrijgemaakt van 170 miljoen euro, afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om projecten te steunen die vallen onder de vier samenwerkingsthema’s: onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van kmo’s, milieubescherming en -valorisatie en sociale integratie.

Een nieuwe tool, de projectportefeuille, werd gecreëerd om verschillende projecten samen te brengen onder een gemeenschappelijke doelstelling, nl. ontwikkeling ten dienste van het grondgebied, de ondernemingen en de tewerkstelling.

Je vindt meer informatie over het programma op de website en meer informatie over de gevalideerde projecten (158 projecten en 72 microprojecten) op deze specifieke pagina.

GoToS3 is een portefeuille met 17 projecten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen en moet het grensoverschrijdende innovatie-ecosysteem kracht bijzetten (in termen van onderzoek en economische ontwikkeling) en dat, in zes speerpuntsectoren die gemeenschappelijk zijn voor het S3-beleid van de drie regio’s: gezondheid & zorg, machinebouw & mechatronica, landbouw & voeding, chemie & nieuwe materialen en culturele & creatieve industrieën.

Tijdens de volledige looptijd van het project (2016/2022) werkten de drie projectpartners (Hauts-de-France Innovation Développement, POM West-Vlaanderen en SOWALFIN) de samenwerking in de hand tussen een honderdtal actoren op het vlak van onderzoek (universiteiten, onderzoekscentra), innovatie (concurrentieclusters en -centra) en begeleiding van ondernemingen.

Ze organiseerden regelmatig vergaderingen om interactie en gedachtewisselingen over technologie tot stand te brengen, nieuwe samenwerkingsverbanden te verwezenlijken en cross-sectorale innovatie te stimuleren.

Lees hier meer informatie over GoToS3 en de 17 projecten die er deel van uitmaken.